Técnicas Examen 4º KYU

01 – Shomen Uchi SANKYO

02 – Shomen Uchi Uchi Kaiten Sankyo

Shomen Uchi Uchi-Kaiten Sankyo por aikido-paul-mullerDotCom

03 – Yokomen Uchi Shiho Nage

 

04 – Yokomen Uchi Irimi Nage


05 – Yokomen Uchi Tenchi Nage

06 – Yokomen Uchi Kote Gaeshi07 – Yokomen Uchi Ude Kime Nage

08 – Chudan Tsuki Ude Kime Nage

09 – Chudan Tsuki HIJI KIME OSAE10 – Jodan Tsuki IKKYO11 – Ryote Dori Shiho Nage12 – Ryote Dori Tenchi Nage13 – Ryote Dori Ude Kime Nage14 – Ryote Dori IKKYO15 – Shomen Uchi NIKYO16 – Katadori NIKYO17 – Ryote Dori Kokyu-Ho